ไตรเทพแห่งบูรพาทิศ (เอี๊ยะซือฮุกโจ้ว) 42.5 cm

คุณสมบัติสินค้า:

พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า (เอี๊ยะซือฮุกโจ้ว) / พระศรีจันทรประภาโพธิสัตว์ (ว๊วย กวง ผ่อ สัก) / พระศรีสุริยะประภาโพธสัตว์ (ยิก กวง ผ่อ สัก) ซึ่งพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้านั้นเป็นหนึ่งในสามของ พระพุทธศาสนามหายาน นอกเหนือจาก พระศากยมุนี และ พระอมิตาภะ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง สุดยอดความเป็นสิริมงคล เหมาะแก่การบูชาเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง

Share

ข้อมูล

พระพุทธศาสนาในนิกายมหายาน นั้นมีพระพุทธเจ้าสามองค์เป็นประธาน ได้แก่

   1. พระศากยมุนี พระพุทธเจ้าในปัจจุบันกาล

   2. พระอมิตาภะ เจ้าแห่งดิน แดนสุขาวดี พุทธเกษตรในทิศตะวันตก

   3. พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต หรือ “พระพุทธเจ้าหมอ” พระนามของท่านหมายถึงพระตถาคตเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งยารักษาโรค ที่ทรงดูแลเหล่าผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ และ พระอมิตาภะ ทรงเป็น “ผู้ปลอบประโลมใจ” ที่ทรงดูแลผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว ทั้งสององค์จึงเป็นตัวแทนของคำสอนที่มีเหมือนกันหมดในทุกๆ สายของพระพุทธศาสนา

 
พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ชาวจีนนิยมเรียกขานกันในนามว่า “เอี๊ยะซือฮุกโจ้ว” ทรงประทับอยูทางทิศตะวันออก 


    ในความเชื่อของชาวจีน รูปของพระองค์อยู่ในท่านั่งสมาธิ มีรัตนเจดีย์วางบนพระหัตถ์ ส่วนในความเชื่อของชาวทิเบต พระองค์มีกายสีน้ำเงินเข้ม นั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวาถือยาสมุนไพร (นิยมเป็นเห็ดหลินจือ) พระหัตถ์ซ้ายถือบาตรวางบนพระเพลา ถือกันว่าทรงเป็นพระพุทธเจ้า ที่สามารถรักษาโรคทางกาย และโรคทางกรรมของสัตว์โลกพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า 
 
 
พระศรีจันทรประภาโพธิสัตว์  “ว๊วย กวง ผ่อ สัก” พระองค์เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระไภษัชยะคุรุพุทธเจ้า
 
 
พระศรีสุริยะประภาโพธสัตว์  “ยิก กวง ผ่อ สัก” พระอัครสาวกเบื้องขวาของพระไภษัชยะคุรุพุทธเจ้า ทรงเป็นประมุขแห่งพระโพธสัตว์ทั้งหลายในดินแดนวิศุทธิไพฑูรย์

 

     พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต แพร่หลายในไทย ในรูปของ “พระกริ่ง” เป็นพระทำจากโลหะ ข้างในกลวง และใส่เม็ดโลหะข้างใน เรียกว่าเม็ดกริ่ง เวลาเขย่า จะมีเสียงดังกังวาน เรียกว่าพระกริ่ง และพระกริ่งทุกองค์ ต้องถือหม้อยา เป็นลักษณะเฉพาะ แต่ของเขมร นิยมสร้างในรูปของพระปางนาคปรก
 
 
      พระสูตรที่กล่าวถึงพระไภษัชยคุรุโดยมากคือ พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตปูรวปณิธานสูตร เดิมเขียนด้วยภาษาสันสกฤตต่อมาแปลเป็นภาษาจีนโดยพระถังซำจั๋ง กล่าวถึงปณิธาน 12 ข้อของพระไภษัขยคุรุคือ

1. ช่วยให้สรรพสัตว์บรรลุโพธิญาณโดยเร็ว [ขอให้ร่างกายรุ่งเรืองด้วยรัศมีประดุจเปลวไฟ ส่องสว่างไปทั่วบริเวณทั้งหลาย โดยปราศจากขอบเขตสมบูรณ์ ด้วยพุทธลักษณะ มหาบุรุษ 32 ประการ และลักษณะวิเศษอีก 80 ประการ(อสีตยานุพยัญชนะ) และขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในความเสมอภาคเช่นเดียวกับพระองค์]

2. ช่วยให้สรรพสัตว์ตื่นจากความโง่เขลา [ขอให้ร่างกายปราศจากมลทินทั้งภายใน และภายนอก ทรงคุณธรรมยิ่งใหญ่ ประทับนั่งอย่างสงบ มีรัศมีสว่างกว่าพระอาทิตย์ และพระจันทร์เป็นผู้นำปัญญาแห่งสรรพสัตว์ที่ยังข้องอยู่ในกิเลส]

3. ช่วยให้สรรพสัตว์ถึงพร้อมด้วยของใช้ทั้งปวง [ขอให้มีปัญญาอันหาขอบเขตมิได้ ในการช่วยสรรพสัตว์ให้ล่วงพ้นจากความยากจนทั้งหลาย]

4. ช่วยให้สรรพสัตว์หันมานับถือมหายานธรรม [พระองค์จะนำพาสรรพสัตว์ที่เดินทางผิดไปสู่แนวทางที่ถูกต้องของสาวกยาน, ปัจเจกพุทธยานและมหายาน]

5. ช่วยให้สรรพสัตว์มีศีลบริสุทธ์ [พระองศ์จะนำพาสรรพสัตว์อันประมาณมิได้ ซึ่งปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ ไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจด ทั้งในเบื้องตน ท่ามกลางและบั้นปลาย แม้แต่เพียงได้ยินชื่อพระไภษัชยคุรุย่อมไม่ตกในอบาภูมิทั้งสาม]

6. ช่วยให้สรรพสัตว์มีกายสมบูรณ์ [ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่อ่อนแอ และ พิการ รูปร่างน่าเกลียด โง่เขลา ตาบอด หูหนวก มือลีบ เท้าลีบ หลังค่อม เป็นโรคเรื้อน สติฟั่นเฟือน และมีโรคภัยหายคืนสู่อาการปกติทั้งกายและใจ เพียงแค่ได้ยินพระนาม ของพระองค์เท่านั้น]

7. ช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจาก ความยากจน [ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ผู้ทุกข์ทรมานด้วยอาการปวดไข้ ทั้งยังเป็นบุคคลอนาถา ไร้ญาติ ขาดที่พึ่ง ปราศจากแพทย์และยารักษาโรคภัย ทันทีที่บุคคลเหล่านี้ได้ยินพระนามของพระองค์ ขอให้หายจากโรคภัยทั้งปวง ประสบสุขทั้งกายและใจถึงพร้อมด้วยญาติมิตร และโภคสมบัติ]

8. ช่วยให้ สตรีได้เป็นบุรุษตามปรารถนา [หญิงใดที่ต้องทนทุกข์ทรมาน และบังเกิดความเบื่อหน่าย ทั้งต้องการหลุดพ้น ความเป็นอิสตรี เพียงแค่เอยขาน หรือได้ยินพระนามของพระองค์จะกลับร่างเป็นชายโดยสมบูรณ์]

9. ช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากอุบายของมาร [หากผู้ใดต้องคำสอนในอวิชชา พระองค์จะช่วยให้สรรพสัตว์เหล่านั้น พ้นจากกความหลงผิด และบังเกิดความเชื่อมั่นในสัจธรรม นำเขาเหล่านั้นดำเนินชีวิตตามแนวทางโพธิสัตว์]

10. ช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากโทษทัณฑ์ทางอาญา [สรรพสัตว์ผู้ต้องโทษทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจองจำผูกมัด หรือถูกเฆี่ยนตีด้วยหวาย หรือถูกใช้โซ่ตรวนจองจำในคุก ทุกข์ทรมานด้วยความเจ็บปวด เมื่อได้ยินพระนามของพระองค์ ย่อมก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์]

11. ช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากการทำชั่วเพื่อเลี้ยงชีพ [สรรพสัตว์ผู้ทรมานด้วยความอดอยากหิวโหย เลี้ยงชืพด้วยกรรมชั่ว ถ้ามีจิตระลึก ยึดมั่นในพระองค์ จะเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยอาหารและเครื่องดื่มทิพย์แห่งธรรมะ เพื่อนำพาให้ถึงพร้อมด้วยความสุข]

12. ช่วยให้สรรพสัตว์พบกับความสมบูรณ์ [สรรพสัตว์ที่ทุกทรมารด้วยความยากไร้ ปราศจากเครื่องนุ่มห่ม ได้รับความทุกข์ทรมาน จากการกัดกินของแมลง หรือทนทุกข์ด้วยอากาศหนาวหรือร้อน เพียงระลึกถึงพระองค์จะได้รับผ้าแพรพรรณ เครื่องตกแต่ง และเครื่องประดับทั้งหลาย]


 
ขนาด Cm.(สูงxกว้างxลึก) : 42.5x14x14 cm.

 
วัสดุ : ไม้หอมฮิโนกิ (ไม้ที่ชาวญี่ปุ่นยกให้เป็นไม้ศักดิสิทธิ์ ขึ้นชื่อเรื่องกลิ่นของไม้ที่หอมอโลม่า มีความแข็งแรง เนื้้อไม้สีสวยเหมือนแกะสลักจากงา และมีความมงคล)


< เหมาะแก่การสะสมเป็น Collection ทรงคุณค่า ด้วยวัสดุมงคล ประกอบกับช่างฝีมือชาวจีน >

 
  
< การจัดเก็บที่ดี จะทำให้ผลิตภัณฑ์ สวยงามตามธรรมชาติ >

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้